Tijdelijke contracten

Arbeidscontract voor bepaalde tijd

Met ingang van 1 januari 2015 wijzigen een aantal regels betreffende de arbeidscontracten voor bepaalde tijd.

De duur van tijdelijke contracten

Het is toegestaan om maximaal drie tijdelijke contracten overeen te komen in twee jaar (voorheen drie contracten in drie jaar). Een nieuwe serie tijdelijke contracten kunt u aangaan na een onderbreking van minimaal zes maanden (voorheen drie maanden).

Proeftijd

Een proeftijd is bij een tijdelijk contract van maximaal 6 maanden niet meer toegestaan. Wanneer u als werkgever in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een proeftijd wilt afspreken dan dient u een contract af te sluiten voor langer dan een half jaar.

Concurrentiebeding

Het is niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in tijdelijke contracten. Alleen bij uitzondering en als de werkgever goed kan motiveren dat een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwichtige bedrijfsbelangen is het nog mogelijk om een rechtsgelding concurrentiebeding op te nemen.

Aanzeggen beëindigen tijdelijk contract

Bij afloop van een tijdelijk contract van zes maanden of langer bent u als werkgever verplicht om uw medewerker uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst. Doet u dat niet dan moet u de werknemer een vergoeding betalen ter hoogte van een bruto maandloon (naar rato indien niet tijdig aan de verplichting is voldaan).
Overigens eindigt de overeenkomst ondanks een te late aanzegging wel gewoon van rechtswege (maar dan wel voormelde vergoeding verschuldigd).

Uitsluiting loondoorbetaling

U bent verplicht om na 6 maanden het loon door te betalen als uw medewerker niet werkt (de zgn. nuluren of oproepcontracten kunnen derhalve nog maar voor maximaal 6 maanden, tenzij geregeld via CAO voor bepaalde functies), tenzij het niet verrichten van arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer dient te komen.

Uitzonderingen en overgangsregelingen

Uiteraard is deze nieuwe wetgeving nog veel uitgebreider en zijn er allemaal uitzonderingen en overgangsregelingen. Deze zijn te uitgebreid om hier allemaal door te nemen. Uiteraard bespreken wij deze graag met onze cliënten en hebben wij voor de verschillende situaties factsheets ter beschikking.

Geef een reactie